סיכום פגישה
מטמיעה: סוהייר נסייר
בתאריך: 24/07/2019
השתתפו: גיא, סוהייר, עמרם, שי
נדרש לבנות 4 מודלים:
1
. מבט מהיר Snapshot
2
. מכירות
3
. מלאי
4
. פיננסי
מודל מבט מהיר של היום hotsSnap :
Widgets של:
 סיכום מכירות כספי
 מספר עסקאות
 אחוז רווחיות
סיכום מכירות כספי להציג Top 10/5 לקוחות, פריטים, סוכנים
סינון לפי יום, חודש
גיול חובות: רשימת לקוחות חייבים, ממויין מהגבוהה לנמוך
רשימת הזמנות לקוחות פתוחות: עם אופציה לקבל פירוט הפריטים בהזמנה
רשימת הזמנות רכש פתוחות: עם אופציה לקבל פירוט
מודל מכירות:
ניתן לנתח את המכירות לפי מספר היביטים:
מכירות לפי פריטים:
מכירות כמותי
מכירות כספי
רווחיות
מכירות כספי לפי קודי מיון לקוחות
מכירות כספי וכמותי לפי קודי מיון פריטים
סננים: לפי חודש, שנה, קוד מיון פריטים, פריט מסויים
רשימת השדות בגליון המפורט:
פריט
סה"כ כמותי
סה"כ כספי
אחוז מתוך הסה"כ
אחוז רווחיות
ממויין מהגדול לקטן
מספר עסקאות
להציג לכל אחד את האחוז שלו מתוך הכלל
לפי ציר זמן
סיכום פגישה
מטמיעה: סוהייר נסייר
מכירות לפי לקוחות:
סיכום מכירות כספי לפי ציר זמן
כמות עסקאות לפי ציר זמן
אחוז רווחיות
עוגת פריטים שמפרטת איזה קודי מיון פריטים הלקוחות קונים
רשימת השדות בגליון המפורט:
פירוט לקוחות ממויין מהגדול לקטן
מפתח לקוח
שם לקוח
סה"כ
% מתוך סה"כ
% רווחיות
כמות עסקאות
סה"כ חוב שלו פתוח
לפי לקוח מסויים:
דוח פעילות לקוח:
סיכום מכירות שנתי/חודשי כך שניתן לבצע השוואה לפי תקופה 
גיול חובות: סיכום חודשי ופרטני 
שיקים דחויים: סיכום חודשי ופרטני 
מוצרים שהלקוח קונה Top 10/5
מוצרים )קודי מיון פריטים( שהלקוח הפסיק לקנות:
שאלה להטמעה: האם נהיה חייבים להחליט בעת הבנייה מה היא התקופה, או שהמשתמש יוכל לבחור
את התקופה )חודש, רבעון, חצי שנה וכו(
להציג את אנשי הקשר של הלקוח
לפי סוכנים:
השוואה בין סוכנים לפי תקופות
עוגה של קודי מיון פריטים
גיול חובות לפי סוכנים
לפי סוכן מסויים:
סה"כ מכירות כספי לפי ציר זמן
סה"כ מכירות כספי לפי קודי מיון פריטים, אופציה לקבל פירוט מכירות כמותי וכספי לפריטים בקוד המיון
עמידה מול יעדים
ניתן לרשום את היעד כסכום בשדה מכסה בטבלת סוכנים 
לחשב סכום שנה שעברה ולהוסיף עוד 10% לדוגמא, השאלה האם יהיה ניתן שהמשתמש יקבע את 
האחוז?
קוד מיון פריטים שהסוכן לא מוכר
רווחיות גולמית
נקודות שיש להתייחס אליהם:
1. שתהיה אופציה למשתמש לבחור האם לכלול תעודות משלוח פתוחות
2. לאפשר למשתמש לבחור מול מה לבצע חישוב רווחיות:
מחיר קניה אחרון בפריט o
מחיר קניה אחרון בתנועה o
ערך מלאי בתנועה o
סיכום פגישה
מטמיעה: סוהייר נסייר
3. שאלה להטמעה: האם יש לוח חודשים עבריים, כדי שיהיה אפשר לבצע השוואה של חודשי ניסן ותשרי בין
שנים?
4. פריטי מטריצה: הדוחות יציגו סיכומים לבני מטריצה
5. עצי הרכבה: הדוחות יציגו סיכומים לבני הרכבה
6. לקוחות שעובדים עם חשבוניות שריון

מלאי:
להציג Top 10/5 פריטים:
ללא תנועות )מלאי מת(
מוצרים שמפסידים הכי הרבה במידה ואינם
רשימת השדות בגליון המפורט:
מפתח פריט
שם פריט
יתרה במלאי עם אופציה סינון לפי מחסן
יתרת הזמנות מכירות ורכש פתוחות לפריט
כמות מוצעת לצריכה בחודשים שהיתה פעילות
רמת מלאי
נקודת הזמנה
זמן אספקה
המלצה לרכש: נוסחא
נקודות שיש להתייחס אליהם:
1
1 . לא יהיה מענה לאבות בעצי מוצר
2
2 . פריטי מטריצה: הדוחות יציגו סיכומים לבני מטריצה
3
3 . עצי הרכבה: הדוחות יציגו סיכומים לבני הרכבה
סיכום פגישה
מטמיעה: סוהייר נסייר
מודל פיננסי:
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות
רווח: נוסחא הפרש בין הכנסות והוצאות
להציג Top 10/5 כרטיסי הכנסות והוצאות לפי תקופה שהמשתמש יבחר
סינון הכרטיסים יהיה לפי חשבון ראשי
נושא למחשבה: האם יש צורך שתהיה אופציה נוספת לפי קוד מאזן
גיול חובות פרטני לפי לקוחות
סה"כ חובות של הלקוח
סה"כ חשבוניות רכש פתוחות שצריך לשלם
לקוחות שמאחרים בתנאי תשלום ללא קשר לרמת אשראי ואובליגו
סה"כ שיקים שטרם נפרעו: שיקים שקיבלתי מלקוחות, שקים שנתתי לספקים
שווי מלאי:
נושא למחשבה: האם לקחת אותו לפי שיטת חשבשבת : FIFO / ממוצע נע
או
מחיר קניה אחרון כפול כמות
ואיך נטפל במקרים בהם מחיר קניה אחרון הוא במט"ח
לפי ציר זמן

בקשת גישה לדמו

שמחים שאתם מתעניינים!
אנא מלאו את הטופס ונשלח לכם פרטי גישה

*יש לשים לב כי נתוני הגישה עלולים להגיע לתיבת קידומי מכירות במייל הפרטי שלכם